Algemene Voorwaarden v2021-2

1. Werkingssfeer

Alle betrekkingen tussen Your Financials en haar opdrachtgever zijn onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden.

2. Zorgplicht

Your Financials zal bij de uitvoering van opdrachten van de opdrachtgever de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal daarbij naar beste vermogen met de belangen van de opdrachtgever rekening houden.

3. Inschakeling van derden

Your Financials is bevoegd om bij de uitvoering van opdrachten van de opdrachtgever gebruik te maken van de diensten van derden. Your Financials is, onverminderd haar in deze voorwaarden uitgewerkte aansprakelijkheid voor eigen tekortkomingen, niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van die derden indien zij aantoont dat zij bij de keuze van die derde de nodige zorgvuldigheid in acht heeft genomen.

4. Wijziging in de bevoegdheid van de opdrachtgever

Wijziging in de bevoegdheid van de opdrachtgever of van zijn vertegenwoordigers of gemachtigden zullen, ook al heeft inschrijving daarvan in de openbare registers plaatsgevonden, tegenover Your Financials eerst van kracht zijn nadat zij daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.

5. Adviesplan

Alle door Your Financials gedane voorstellen zijn bedoeld als richtlijn zoals in het Adviesplan is vermeld. De definitieve uitkomst alsmede de realisatie van de voorstellen gedaan door Your Financials zijn voor een groot deel afhankelijk van de aanbiedingen van geselecteerde geldverstrekkers, verzekeraars, vermogensbeheerders of andere partijen welke relevant zijn voor het Adviesplan.

6. Overeenkomst van dienstverlening

Het aan de opdrachtgever verzonden Adviesplan gecombineerd met de overeenkomst van dienstverlening zal gelden als vastlegging van hetgeen tussen partijen is overeengekomen tenzij de inhoud ervan binnen acht dagen na data van dit schrijven door de opdrachtgever schriftelijk is weerlegd. Na goedkeuring dient de opdrachtbevestiging voor akkoord getekend geretourneerd te worden.

7. Tussentijdse prijsverhoging ten gevolge van overheidsmaatregelen

Indien na het moment van aanbieding of na het tot stand komen van de overeenkomst, belastingen, heffingen of andere lasten van overheidswege worden ingevoerd of verhoogd zullen deze aan de opdrachtgever worden doorberekend.

8. Kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden

Your Financials zal de haar verstrekte opdrachten naar beste vermogen uitvoeren. Eventuele reclames ter zake de kwaliteit van de door Your Financials verrichte werkzaamheden dienen binnen 14 dagen na het moment van gehele of gedeeltelijke uitvoering schriftelijk bij Your Financials te worden ingediend, bij gebreke waarvan de opdracht geacht wordt correct te zijn uitgevoerd.

9. Reclames betreffende facturen

Reclames betreffende de door Your Financials in rekening gebrachte bedragen dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na data van de betreffende declaratie, schriftelijk door de opdrachtgever te zijn ingediend bij Your Financials, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt de gedeclareerde bedragen te hebben geaccepteerd. Reclames geven geen recht op verrekening, noch op opschorting van de betaling.

10. Verzuim

Ingeval de opdrachtgever de door Your Financials verzonden factuur niet binnen dertig dagen na factuurdatum heeft betaald en er geen sprake is van een reclame in bovenomschreven zin, is door dit enkele feit, zonder dat er een nadere ingebrekestelling is vereist, de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever die in verzuim is, is vanaf dat ogenblik over het openstaande factuurbedrag aan Your Financials een rente verschuldigd van een half procent per maand of gedeelte van een maand.

11. Betaling

Tenzij anders is overeengekomen dient de betaling te geschieden door bijschrijving op een van de bankrekeningen van Your Financials.

12. Incassokosten

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van invordering wegens (gedeeltelijke) niet of niet-tijdige betaling komen ten laste van de opdrachtgever, tenzij hieronder anders is bepaald. De hoogte van buitengerechtelijke kosten van invordering zijn 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,-. De gerechtelijke kosten van rechtsbijstand die ter zake van een geschil tussen de opdrachtgever en Your Financials zijn gemaakt komen voor rekening van Your Financials respectievelijk voor rekening van de opdrachtgever indien en voorzover zulks door de uitspraak van de rechter is bepaald. De kosten die Your Financials in en buiten rechte moet maken indien Your Financials wordt betrokken in procedures of geschillen tussen een opdrachtgever en een derde, komen voor rekening van de opdrachtgever. Onverminderd het hiervoor bepaalde, komen alle andere kosten die voor Your Financials uit de relatie met de opdrachtgever voortvloeien binnen de grenzen van de redelijkheid voor rekening van de opdrachtgever.

13. Gevolgen van verzuim

In geval de opdrachtgever ten opzichte van Your Financials in verzuim is heeft laatstgenoemde het recht de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht op te schorten tot het moment waarop de opdrachtgever het verzuim heeft hersteld.

14. Verminderde kredietwaardigheid van de opdrachtgever

Mocht Your Financials tijdens de looptijd van de aan haar verstrekte opdracht aanwijzingen ontvangen omtrent, gezien de omvang van de verstrekte opdracht, onvoldoende kredietwaardigheid dan heeft Your Financials het recht de opdracht terug te geven, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever tot betaling voor reeds verrichte werkzaamheden, tenzij de opdrachtgever zorgdraagt voor vooruitbetaling dan wel adequate zekerheidstelling.

15. Annulering opdracht

Vanaf het moment dat de opdracht van dienstverlening door de opdrachtgever is ondertekend en door Your Financials retour is ontvangen, worden bij de opdrachtgever na annulering van de opdracht door de opdrachtgever- ongeacht de reden – alle aan onderhavige opdracht bestede uren in rekening gebracht. Het advies uurtarief dat hiervoor wordt gehanteerd bedraagt €150,- (excl. BTW).

16. Overmacht

1. Your Financials is niet aansprakelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van aan haar verleende opdrachten, indien die het gevolg zijn van overmacht in de meest ruime zin van het woord. Onder overmacht wordt begrepen: ernstige storingen in het productieproces en anderszins, niet of niet tijdige levering door de door haar ingeschakelde geldverstrekkers of andere derden, door welke oorzaak dan ook, oorlog, oproer, epidemieën, natuurrampen, brand en andere calamiteiten, werkstaking, uitsluiting, maatregelen van overheidswege, voorzover deze omstandigheden directe gevolgen hebben voor een correcte uitvoering van de opdracht.

2. Zodra een onder 1 genoemde omstandigheid zich voordoet zal Your Financials daarvan mededeling doen aan opdrachtgever.

3. Indien nakoming door Your Financials tijdelijk onmogelijk is, is deze gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

4. In geval van een blijvende overmachtsituatie zal na ontvangst van de onder 2 bedoelde mededeling de overeenkomst, voor het nog niet uitgevoerde gedeelte, geacht te zijn ontbonden, onder de verplichting van de opdrachtgever om van Your Financials af te nemen en haar te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

17. Geen garanties met betrekking tot resultaten

Hoewel Your Financials de haar verstrekte opdrachten naar beste vermogen ten uitvoer brengt, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, verstrekt zij geen garanties met betrekking tot de resultaten van de door haar verrichte werkzaamheden, waaronder door haar verstrekte adviezen.

18. Aansprakelijkheid

1. Your Financials is op generlei wijze aansprakelijk en mitsdien nimmer verplicht tot vergoeding van schade, ontstaan hetzij door overschrijding van de levertijd, hetzij door gebreken aan het verstrekte advies. Your Financials is derhalve ook nooit verplicht tot vergoeding van bedrijfsschade of schade door derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook bij opdrachtgever ontstaan in verband met de door partijen gesloten overeenkomst, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Your Financials. In geen geval zal de aansprakelijkheid van Your Financials verder strekken dan het door haar in verband met de uitvoering van de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium.

2. Your Financials is evenmin aansprakelijk voor fouten in de door de opdrachtgever verstrekte schriftelijke en/of mondelinge gegevens.

19. Auteursrechtelijke bescherming

1. De door Your Financials uitgebrachte aanbieding, adviesplan, alsmede de door haar vervaardigde of verstrekte berekeningen, beschrijvingen, modellen en dergelijke blijven haar (intellectuele) eigendom, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De informatie, die in een en ander ligt besloten c.q. ten grondslag ligt aan de berekeningsmethode en dergelijke, blijft exclusief voorbehouden aan Your Financials, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht.

2. De opdrachtgever staat er voor in dat de in lid 1 bedoelde eigendommen, behoudens ter uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke toestemming van Your Financials wordt gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.

3. Indien Your Financials na aanvaarding van een opdracht van opdrachtgever met een concreet voorstel komt, blijven de rechten op uitvoering van dit voorstel bij Your Financials en staat het opdrachtgever niet vrij zonder toestemming van Your Financials het concrete voorstel door derden te laten uitvoeren. Niet naleving van het in dit lid bepaalde betekent schending van het auteursrecht, althans het recht van industriële eigendom, aan Your Financials toebehorende, waardoor opdrachtgever schadeplichtig wordt jegens Your Financials. Deze schade wordt begroot op 10% van de door de derde gerealiseerde omzet met een minimum van € 2.500,–, onverminderd het recht van Your Financials op aanvullende schadevergoeding.

20. Bevoegde rechter

Alle geschillen met betrekking tot enige overeenkomst en of terzake van de uitleg van deze Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan het kantongerecht Leiden respectievelijk de Arrondissementsrechtbank Den Haag.

21. Toepasselijk recht

Op alle verhoudingen tussen Your Financials en haar opdrachtgever zal uitsluitend Nederlands recht van toepassing zijn.

22. Afwijkende bedingen

Bedingen afwijkende van deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

Scroll naar top