Ben je nog in lijn met je hypotheekvoorwaarden?

18 april 2020

ENGLISH BELOW

Wij financiële planners maken af en toe opvallende dingen mee. Je hebt het soms niet helemaal in de gaten maar je bank ondergaat soms serieuze veranderingen. Nee ik heb het niet over hippe apps in plaats van papieren opdrachten. Hypotheken zijn contracten van meestal 20 tot 30 jaar. In de afgelopen 20 jaar zijn hordes hypotheekverschaffers verdwenen door “assimilatie”; samenvoegingen en fusies maar ook naamsveranderingen hebben er voor velen voor gezorgd dat als je wilt weten welke voorwaarden van toepassing zijn je voor een serieuze uitdaging staat. Aangezien we in privé niet allemaal de kunst van het toegankelijk archiveren verstaan moeten we terugvallen op wat je financier kan verstrekken.

Sommige financiers hanteren het principe “a deal is a deal” ofwel de voorwaarden ten tijde van de overeenkomst gelden nog steeds. Anderen (het worden er gelukkig meer) schuiven op naar: wat vandaag voor nieuwe klanten geldt, geldt voor jou ook. Met name dat laatste is vaak het resultaat van succesvolle invloed van consumentenorganisaties. Hierdoor zijn voorwaarden om te beginnen online beschikbaar en beter leesbaar (minder advocatentaal) maar ook profiteren bestaande consumenten van nieuwe verworvenheden (boetevrij aflossen bij verkoop van je woning is een voorbeeld). Toch is het niet altijd duidelijk. Recent bleek dat een grote Nederlandse hypotheekverstrekker in 2018 zijn voorwaarden had verbeterd voor eigen klanten; bij spaarhypotheken wordt bij de berekening van de risicoklasse (relevant voor de rente-opslag) de waarde van de spaarpolis meegenomen. Zo hoort het ook kun je vinden, maar voor de door die financier beheerde private label hypotheken is dat nog steeds niet geregeld.

Het loont de moeite om bij veranderingen aan je hypotheek te kijken naar de voorwaarden die gelden. Laat het niet op de laatste week aankomen; roep advies in als nodig.

 

Are you still in line with your mortgage conditions?

We financial planners occasionally experience striking things. You may not be completely aware of it, but your bank may undergo serious changes. No, I am not talking about hip apps instead of paper bank instructions. Mortgages are contracts of usually 20 to 30 years. In the past 20 years, many mortgage providers have disappeared due to “assimilation”.

Mergers and also name changes have caused many clients facing a serious challenge if you want to know what mortgage conditions apply. Since we do not all understand the art of accessible archiving in private, we must fall back on what you can provide.

Some financiers apply the “a deal is a deal” principle: the conditions at the time of the agreement still apply. Others (luckily growing in number) move up to: what applies to new customers today applies to you too. The latter in particular is often the result of successful influence from consumer organizations. As a result, conditions to start are available online and more readable (less lawyer language), but existing consumers also benefit from new achievements (paying off without penalty when selling your home is an example). Yet it is not always clear. Recently it appeared that a major Dutch mortgage lender had improved its conditions for its own customers in 2018; for savings mortgages (spaarhypotheken), the value of the savings policy is included in the calculation of the risk class (relevant for the interest surcharge). That is how it should be, but the private-label mortgages managed by that financier are still not regulated this way.

It is worth checking the conditions that apply in the event of changes to your mortgage. Please do not let it come to the last week; seek advice if needed.

Is jouw interesse gewekt?

Wil je een keer vrijblijvend kennismaken? Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken