Je gaat niet dood, totdat je dood gaat

26 november 2019

Het is een vervelend onderwerp, maar ook beetje olifant in de kamer want we komen allemaal een keer aan de beurt. En (gelukkig voor wie het overkomt!) meestal onverwacht. Maar op zo’n moment worden nabestaanden er op hardhandige wijze mee geconfronteerd dat je ook een financieel verleden had. Misschien heb je wel een partner, zijn er kinderen of anderen die je een onbezorgde financiële toekomst gunt. Maar welke situatie treffen ze dan aan?

Wacht met wegklikken: er komt ook goed nieuws.

Als je niet alleen op de wereld bent is de kans groot dat anderen ook moeten eten van jouw salaris, of dat de hypotheek of huur er van betaald moet worden. Dus als jouw inkomen wegvalt komt het kunnen voldoen van vaste lasten onder druk. Wij huldigen al heel lang het principe dat je nabestaanden ook comfortabel moeten blijven leven dus dringen er bij onze klanten op aan dat het overlijdensrisico verzekerd wordt.

Nog even geduld voor dat goede nieuws.

Gek genoeg zijn financieringsbepalingen niet al te lang geleden versoepeld. Het is geen verplichting meer, ook niet bij een hypotheek onder Nationale Hypotheekgarantie, om (de top van) je hypotheek af te laten lossen door de uitkering van een overlijdensrisicoverzekering. Dus wat gebeurt er: hordes hypotheekklanten blijken het niet meer uit zichzelf te doen. Zeker met een van de drukste oversluitmarkten in jaren vervallen veel “gedekte verplichtingen”. Nu valt het ook de toezichthouder AFM op en beginnen er veel wolven in het bos te huilen dat de versoepeling van die regels niet dit effect moest hebben. Duh.

De prijs van overlijdensrisicoverzekeringen is de afgelopen jaren heel fors gedaald (of je moet iets chronisch mankeren dat echt medisch risico inhoudt). Dus een verzekering is financieel draaglijk en zinvol. En de meeste hypotheekverschaffers geven een erfgenaam vaak de mogelijkheid om binnen 6 maanden de hypotheek boetevrij af te lossen. Dus er wordt meteen een grote hap uit de vaste lasten van je nabestaanden gehaald. Toch een zorg minder!

Kijk even na of jouw bank die boetevrije aflossingsmogelijkheid ook heeft. Het scheelt maar is niet de belangrijkste reden waarom je dit moet doen. Als je wilt weten hoe dit jouw financieel plan kan helpen ben je welkom bij ons.

 

You will not die, until you do

It is not a pleasant subject, but also a bit of elephant in the room because we all will face it. And (luckily for whom it happens!) usually unexpected. But at such a moment the surviving relatives are confronted with the harsh recognition of your financial past. Perhaps you have a partner, there are children or others who you wish a carefree financial future for. But what situation will they encounter?

Wait with clicking away: there will also be good news.

If you are not alone in this world, chances are that others will also have to eat from your salary, or that the mortgage or rent must be paid from it. So if your income is lost, being able to pay fixed costs comes under pressure. We have long held the principle that your next of kin should also continue to live comfortably, so urge our customers to insure the risk of death.

Please wait for that good news.

Strangely enough, financing conditions in the Netherlands were eased not too long ago. It is no longer an obligation, not even with a mortgage under the National Mortgage Guarantee, to have (the top of) your mortgage repaid by the proceeds from a term life insurance policy. So what happens: hordes of mortgage customers no longer seem to take pne out on their own. Certainly with one of the busiest refinancing markets in years, many “covered obligations” will lapse. Now the Dutch regulator AFM is has noticed and many are outraged the relaxation of rules should not have this effect. Duh.

The price of term life insurance policies has fallen sharply in recent years (unless you have something chronic that really involves increased medical risk). So insurance is financially tolerable and useful. And most mortgage providers often give an heir the opportunity to repay the mortgage without penalty within 6 months. So a big chunk of fixed costs is immediately removed for your relatives. One less worry anyway!

Check whether your bank also has this penalty-free repayment option. It makes a difference but is not the main reason why you should do this. If you want to know how this can help your financial plan, you are welcome with us.

Is jouw interesse gewekt?

Wil je een keer vrijblijvend kennismaken? Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken