Meer aandacht voor uw pensioen noodzakelijk

27 februari 2022

U heeft het misschien in het nieuws gelezen: pensioenfondsen hebben een goed 2021 gehad waardoor er ruimte is om de pensioenuitkeringen in 2022 te verhogen. Of het allemaal echt zo rooskleurig is, is nog maar de vraag. Extra aandacht voor uw eigen pensioensituatie is belangrijk.

Spaarpot die jaarlijks fors moet groeien

Het pensioen dat u opbouwt bij uw werkgever is een spaarpot, waarin u en uw werkgever(s) gedurende uw werkzame leven geld inleggen. De pensioenuitvoerder belegt dit geld en laat dit geld daardoor groeien. Vanuit de inleg en het rendement krijgt u vanaf uw pensioendatum, tot aan uw overlijden, maandelijks een uitkering.

Twee onzekere factoren

Bij de hoogte van de pensioenuitkering zijn er twee belangrijke onzekere factoren. Allereerst maakt de pensioenuitvoerder een inschatting van de periode waarover pensioenen moeten worden uitgekeerd. Dit hangt samen met de levensverwachting van de werknemers. Als werknemers gemiddeld ouder worden is er geen ruimte om de pensioenaanspraken te verhogen. De tweede onzekere factor is hoe het pensioenkapitaal kan groeien. Het rendement dat wordt behaald is afhankelijk van ontwikkelingen op de beurs en de rentestand. Ook dit bepaalt de mogelijkheid om pensioenen wel of niet te verhogen.

Beide factoren werken negatief uit

De gemiddelde levensverwachting van mensen is de afgelopen jaren in Nederland gestegen. Dat is fijn. Maar het betekent ook dat het pensioenkapitaal over een langere tijd moet worden uitgekeerd. Daarmee komt de hoogte van de maandelijkse pensioenuitkering onder druk. 

Helaas staat ook het rendement onder druk. Al een lange tijd is de rente zeer laag. Rente is een belangrijk onderdeel van het rendement dat pensioenfondsen behalen. Is de rente laag, dan groeit het pensioenkapitaal ook niet veel.
Zowel de gestegen levensverwachting als de lage rente hebben dus een negatieve invloed op de hoogte van het pensioenkapitaal. Dat heeft ertoe geleid dat in de afgelopen jaren de meeste pensioenfondsen hun pensioenuitkeringen niet hebben verhoogd.

Pensioen en koopkracht

Bij inflatie stijgen de prijzen van producten en diensten. Wanneer uw salaris of pensioen gelijk blijft maar de prijzen stijgen, kunt u dus minder kopen voor hetzelfde geld. 

Vrijwel alle pensioenfondsen hebben in 2021 mooie rendementen behaald. Dat leidde tot nieuwsberichten dat er wel weer ruimte zou komen om de pensioenuitkeringen weer te verhogen. Of dit inderdaad het geval zal zijn, valt nog te bezien. Inmiddels zijn de koersen op de aandelenbeurzen weer fors gedaald. 

Zekerheid pensioenuitkering komt onder druk

Als de kabinetsplannen doorgaan zal er vanaf 2023 gestart worden met een enorme wijziging in ons pensioenstelsel. In de kern komt het erop neer dat het systeem waarbij werknemers een pensioenuitkering wordt toegezegd wordt gewijzigd in een systeem waarbij de pensioenuitkeringen kunnen schommelen. In een periode dat fondsen lage rendementen behalen op hun beleggingen of als de gemiddelde levensverwachting stijgt, zal in dit systeem de uitkering lager worden. Zijn de rendementen hoger dan verwacht dan kan de pensioenuitkering ook hoger uitvallen. Het risico ligt bij de werknemer.De Autoriteit Financiële Markten (AFM), die waakt over de belangen van de consument in hun relatie tot financiële instellingen, maakt zich zorgen over deze veranderingen zoals blijkt uit haar jaarprogramma 2022: “Het Nederlandse pensioenstelsel gaat de komende jaren op de schop. De consument kan niet langer een beroep doen op zogenoemde aanspraken. De ingelegde premie en beleggingen zullen leidend zijn. Hierdoor komen risico’s expliciet bij pensioendeelnemers te liggen en wordt de hoogte van het te ontvangen pensioen onzekerder”

Laten wij regelmatig over uw pensioen praten

Onzekerheid op de beurzen. Oplopende inflatie. Fundamentele wijziging van het pensioenstelsel. Allemaal ontwikkelingen die invloed hebben op uw pensioen. Het is belangrijk dat u regelmatig een beeld krijgt van uw pensioensituatie. Op die manier kunt u, indien nodig, op tijd actie ondernemen om uw pensioenkapitaal te verbeteren of uw toekomstplannen bij te stellen. Laten wij daarom binnenkort de tijd nemen om samen over uw pensioen te praten. 

Is jouw interesse gewekt?

Wil je een keer vrijblijvend kennismaken? Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken